Estatuts

Aqui podeu descarregar els estatuts en format PDF.

Aquests Estatuts vàren ser aprovats per l'Assemblea General Extraordinària de dia 7 de novembre de 1986. Posteriorment s'han modificat els articles 3r, 7è, 8è i 29è.

TÍTOL PRELIMINAR

CAPITOL ÚNIC: Denominació, objecte, domicilio i àmbit territorial

Art. 1er.

La societat CLUB POLLENÇA, d'àmbit local, domiciliada a l'inmoble de la seva propietat, situat a la Plaça Major nº1 (ara nº10), de la vila de Pollença, té com a objectius fonametals: crear, organitzar, fomentar i col.laborar en tota casta d'actes de tipus cultural, artístic, social, esportiu i d'esplai, no podent estar sotmesa, ni tan sols vinculada a grup o associació alguna de caire polític, sindical, religiós, financer o econòmic.

CAPITOL PRIMER: D

TÍTOL PRIMER

CAPITOS PRIMER: Desl Socis

Art. 2on.

Podrà esser soci del CLUB POLLENÇA qualsevol persona de nacionalitat espanyola o estrangera que, complint les condicions estatutàries i de tipus legal

vigent, hagi estat admesa per la Junta Directiva.

Art. 3er

Hi haurà les següents classes de socis: socis de número, socis juvenils i socis infantils. Serà soci de número la persona física que essent major d’edat hagi estat admesa per la Junta directiva. Serà soci juvenil la persona física que, havent complit 14 anys d’edat, degudament autoritzada pels seus pares o tutor legal, hagi estat admesa per la Junta Directiva; el soci juvenil, en complir la majoria d’edat, passarà a esser, automàticament, soci de número. Serà soci infantil, la persona física menor de 14 anys que, a sol·licitud dels seus pares o tutor legal, socis de número, hagi estat admès per la Junta Directiva.

Art. 4t.

L'Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva i en casos o circumstàncies especials o per serveis a la Societat, podrà distingir a un soci, a un grup de socis o a altra Entitat o Societat, com a soci honorari. Essent aquesta distinció de tipus honorífic, el soci de número que hagués estat dintingit no perdrà dita categoria.

CAPITOL SEGON: Drets i obligacions dels socis

Art. 5è.

Son drets del socis:

• Pendre part i fruir de les intal.lacions i activitats que es realitzin en el local social o siguin organitzades per la Societat.

• Pertenèixer a qualsevol secció o grup que s'organitzi a la Societat, sempre que complesqui amb els requisits específics, incloent el pagament de les quotes que s'establesquin.

• Proposar o sugerir a la Junta Directiva qualsevol assumpte que consideri interessant o convenient per a la bona marxa de la Societat.

• Fer propostes i emetre son parer a l'Assemblea General.

• Convocar, a través de la Junta Directiva, Assemblea General Extraordinària en la forma i requisits que s'estableixen en l'Art. 15è.

Art. 6è.

Son drets exclusius dels socis de número:

• Representar la Societat en els càrregs de la Junta Directiva.

• Esser proclamat candidat per a ocupar càrrecs a la Junta Directiva.

• Exercitar el dret de vot en qualsevol Assemblea General o elecció que es convoqui.

Art. 7è.

Els socis juvenils podran exercir el dret de vot en totes les Assemblees Generals i eleccions que es convoquin, exceptuant aquells actes en que es requereixi la majoria d’edat legal. Els socis infantils no tindran dret a vot, ni a convocar, a través de la Junta Directiva, Assemblea General Extraordinària en la forma i requisits que s’estableixen en l’article 15è.

Art. 8è.

Son obligacions comunes dels socis:

Observar el que és prescrit en aquests Estatuts i reglaments existents.

Acatar els acords de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

Satisfer puntualment les quotes que la Societat tingui establertes, i en cas de retràs en el seu abonament, satisfer el recàrrec corresponent i despeses ocasionades.

En el cas de que dos socis de número formin parella estable, entenent com a tal la unió de dues persones que convisquin de manera lliure, pública i notòria, en una relació matrimonial o d’afectivitat anàloga a la conjugal, tindran dret a la bonificació de la seva respectiva quota de soci de número en la quantia o percentatge que, amb caràcter general, acordi l’Assemblea General. L’aplicació invidualitzada de la bonificació acordada haurà de ser formalment sol·licitada pels interessats.

La quota dels socis juvenils i infantils serà necessàriament inferior a la de soci de número.

Comunicar per escrit a la Junta Directiva qualsevol canvi de domicili.

CAPITOL TERCER: Sancions

Art. 9è.

Si el comportament del soci din l'àmbit de la Societat o en la seva representació, no s'adaptàs a les normes estatutàries, o a normes de conducta cívica comunament establertes, podrà esser sancionat en la forma que la Junta Directiva estimàs pertinent, arribant fins i tot, la sanció a la pèrdua temporal o definitiva de la condició de soci.

Art. 10è.

Abans de que la sanció sigui executiva el soci tendrà dret a presentar, en son descàrrec, al.legacions davant la Junta Directiva, en el termini màxim de 15 dies a comptar del rebut de la notificació corresponent.

Art. 11è.

En igual termini la Junta Directiva resoldrà, i la, resolució serà definitiva, podent, el soci, recòrrer contra la mateixa davant la primera Assemblea General que es celebri.

TITOL SETGON: ORGANS DE GOVERN I RÈGIM ADMNISITRATIU

CAPITOL PRIMER: De l’Assemblea General

Art. 12è.

L'Assemblea General, òrgan suprem de la Societat, estarà integrada per tots els socis.

Art. 13è. L'Assemblea General es reunirà en sessió ordinària o extraordinària.

Art. 14è.

En sessió ordinària es reunirà una vegada a l'any, en el mes de desembre, per a que la Junta Directiva informi de la gestió realitzada, sotmeti a l'aprovació el

balanç econòmic i la redacció del pressupost i doni compte, quan procedesqui, del resultat de l'elecció de càrregs directius.

Art. 15è.

L'Assemblea GEneral es reunirà en sessió extraordinària quantes vegades es consideri necessari, a convocatòria de la Junta Directiva o a petició d'un número de socis no inferior al cinc per cent, i en elles no podran tractar-se més assumptes que els que figurin a l'ordre del dia.

Art. 16è.

Les sessions de l'Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, es consideraran legalment constituïdes en primera convocatoria, sia qualsevol sigui el número de socis assistents i els acords seran vàlids quan siguin presos per la mitad més un dels assistents.

Art. 17è. Totes les Assemblees seran convocades per la Junta Directiva, mitjançant escrit dirigit a cada soci, amb una antelació mínima de vuit dies, amb expresió de l'ordre del dia. Al mateix temps quedarà exposada la convocatòria en el taulò d'anuncis.

CAPITOL SEGON: De la Junta Directiva

CAPITOL SEGON: De la Junta Directiva

Art. 18è.

La Junta Directiva, òrgan rector de la Societat, tendrà a son càrrec l'administració i funcionament intern de la mateixa. Complirà els acords de l'Assemblea General i els presents estatuts, resolent quant no sigui previst en aquests.

Art. 19è.

La Junta Directiva estarà composta per un President, un Vice-President, un Secretari, un Tresorer i cinc Vocals.

Art. 20è.

Els càrregs de la Junta Directiva, que seran voluntaris i gratuïts, seran renovats totalment cada quatre anys, podent esser reelegits els socis que els ocupassin.

Art. 21è

La Junta Directiva es reunirà almanco una vegada al mes, i més a més, sempre que el President ho consideri necessari o ho sol.liciti qualsevol dels membres de la mateixa.

Art. 22è.

Per a què la Junta Directiva pugui resoldre serà precís que es trobin reunits, almanco, la mitat més un dels seus components, amb assistència del President

o de qui hagi de substituir-lo.

Art. 23è.

En cas de quedar vacant qualque càrrec de la Junta Directiva, el President nomenarà càrrecs interins. Si vacassin la mitat més un dels càrrecs o aquestes

fossin ocupats per interins, es celebraran noves eleccions. El periode de manat de la Junta Directiva així nomenada serà el que faltàs per a cobrir la Junta Directiva dimissionària.

Del President

Art. 24è.

El President ostentarà la representació de la Societat i de la Junta Directiva. Presidirà les Assemblees Generals i les reunions de la Junta Directiva, decidint amb son vot els casos d'empat en les votacions.

Vice-President

Del Vice-President

Art. 25è.

El Vice-President substituirà al President en cas de vacant o per absència, tenint en aquests suposats o supòsits les mateixes atribucions que el President.

Del Secretari

Art. 26è.

Seran funcions del Secretari:

Cuidar la redacció de les actes de les sessions celebrades, tant de la Junta Directiva com de l'Assemblea General, reflectint en elles el seu desenvolupament i acords adoptats i signantles al final, juntament amb els altres membres de la Junta Directiva.

Reflectir en el registre de socis les altes i les baixes produïdes així com les dades personals de cada soci, que permetin unca correcta identificació i localització.

Supervisar, juntament amb el tresorer, en assumptes de la seva competència, tots el serveis administratius i d'organització de la Societat, responsabilitzant-se de la custòdia dels llibres oficials i demés documentació de la Societat.

Del Tresorer

Art. 27è.

Seran funcions del Tresorer:

Reflectir i controlar, en llibres degudament legalitzats, l'estat fincancer i el moviment comptable de la Societat, informant a la Junta Directiva, al menys amb periodicitat mensual i sempre que aquesta ho requeresqui, de l'estat de comptes, presentant, en el seu cas, els corresponents balanços.

Cuidar i inspeccionar, juntament amb el Secretari, en assumptes de la seva competència, tots els serveis administratius i d'organització, subsanat les deficiències que hi poguès notar.

Lliurar les corresponents factures per al cobrament de les quotes als associats i, juntament amb el President, signar les ordres de pagament aprovades en deguda forma.

Dels Vocals

Art. 28è.

Són funcions pròpies dels vocals la participació en totes les activitats de gestió i d'administració de la Societat. Les funcions específiques de cada un seran determinades per la pròpia Junta Directiva. En cas de renúncia o força major manifesta, que impedía el normal desenvolupament de les funcions pròpies al

Vice-President, Secretari o Tresorer, aquests càrrecs seran suplerts pels vocals més idonis a judici de la pròpia Junta.

CAPITOL TERCER: Normes Electorals

Art. 29è.

L'elecció dels càrregs de la Junta Directiva s'efectuarà cada quatre anys.

Art. 30è.

LA convocatòria s'efectuarà per la Junta Directiva, mitjaçant anunci en el tauló corresponent i avís personal, per escrit, a cada un dels socis, amb una antelació mínima de trenta dies naturals a la celebració de les mateixes.

Art. 31è.

Podran presentar-se a candidats tots el socis de número que el la data de les eleccions acreditin una antigüetat mínima d'un any.

Art. 32è.

S'hauran de presentar candidatures completes, que cobresquin la totalitat dels càrrecs a elegir, degudament acceptats pels cadidats proposats. (La Candidatura que no reunesqui el requisit anterior serà declarada nul.la).

Art. 33è.

El termini per a presentar candidatures finalitzarà quinze dies naturals abans de la data assenyalada per a les eleccions.

Art. 34è.

La proclamació de candidatures s'efectuarà per la Junta Directiva el dia següent de finalitzar el termini de presentació, la qual raonarà, en tot cas, el refusament de les candidatures no proclamades.

Art. 35è.

Set dies naturals abans de les eleccions, en acte públic, la Junta Directiva, mitjançant sorteig d'entre tots els socis de número, procedirá a la designació de

cinc d'ells, que constituiran la mesa electoral, essent el de major edat, el President, i el de menor edat, el Secretari. En el mateix acte i pel mateix procediment s'elegiran cins suplents.

Art. 36è.

Cada una de les candidatures proclamades podrà designar un interventor. En cas de reclamació en la consideració d'un vot o qualsevol altra qüestió que pogué plantejar-se, decidirà el vot de la majoria, decidint el President, amb vot de qualitat, en cas d'empat.

Art. 37è.

A l'hora assenayalada, es constituirà la mesa, iniciant-se la votació que serà personal i secreta. La duració de la jornada electoral serà de quatre hores. En cas de dubte sobre la identitat d'algun votant, el President podrà exigir l'acreditament de la seva condició de soci.

Art. 38è.

TAncada la votació es procedirà, en acte públic, al recompte de vots, aixecament d'actes i proclamació dels resultats.

Art. 39è.

La Junta Directiva Electa prendrà possesió dels seus càrregs en el termini màxim de quinze dies després de les eleccions.

Art. 40è.

En cas de que es presentàs una sola candidatura, quedarà automàticament elegida, necessitant la ratificació de l'Assemblea General en la primera sessió que es celebri. Si aquesta ratificació no es produís, l'Assemblea General haurà de decidir.

Art. 41è.

En el cas de que no es presentàs cap candidatura, s'obrirà un nou procés electoral i si finalitzat el mateix no se'n presentàs cap, la Junta Directiva vendrà

obligada a convocar Assemblea General, que decidirà.

TITOL TERCER: DE LES SECCIONS

TITOL TERCER: DE LES SECCIONS

Art. 42è

Per a un millor desenvolupament dels seus objectius, dins el CLUB POLLENÇA, podran crear-se les seccions que es considerin oportunes, per a activitats específiques.A tal fi, el CLUB POLLENÇA s'inscriurà en les Federacions o Organismes pertinents.

Art. 43è

La Junta Directiva decidirà la creació de les seccions a proposta de vint socis, que presentaran un pla d'activitats a desenvolupar. La Junta Directiva podrà delegar entre els components de la Secció, l'administració i el funcionament de les mateixes, dictant les condicions de dita delegació.

Art. 44è.

Aquells que, per raó de la seva edat, no puguin esser socis del CLUB POLLENÇA, podran esser-ho de les seccions que, d'acord amb les seves disposicions especials, els puguin admetre.

Art. 45è.

En el suposat de que la Junta Directiva consideràs oportú col.laborar amb qualsevol altra Entitat, Associació o Grup cultural, recreatiu, esportiu, etc., podrà posar a la seva disposició els mitjans que consideri convenient, inclús el fruïment dels locals que aquella precisàs, sense que dita col.laboració suposi l'assumpció de responsabilitat alguna per part del CLUB POLLENÇA per les actuacions que realitzi l'Entitat, Associació o Grup amb el que es col.labori.

TITOL QUART: DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ

Art. 46è.

Per dissoldre la Societat serà neceràri l'acord favorable de les dues terceres parts del socis de número en Assemblea General Extraordinària convocada a l'efecte.

Art. 47è.

Una vegada acordada la dissolució de la Societat, es procedirà a la venda de tots els béns mobles i inmobles en pública subhasta i després de cobertes totes les atencions o càrregues que pesassin sobre ella, la resta es repartirà entre les Entitas Benèfiques de la localitat. La Junta Directiva existent haurà de permanpeixer en els seus càrrecs fins a la liquidació definitiva de la Societat, donant compte de la seva qüestió a l'Assemblea General Extraordinàriaconvocada a l'efecte.

Art. 48è.

Constitueix el patrimoni de la Societat l'inmoble situat a Pollença, Plaça Major nº1 (ara nº10), on té la seva seu social, i els mobles, atuells, maquinària i instal·lacions que es troben en el mateix, la qual cosa té un valor de quinzaemilions vuit-centes cinquantaquatre mil vint pessetes.

DISPOSICIO FINAL

La modificació dels presents Estatus sols podrà realitzar-se per l'acord favorable dels dos terços dels socis de número assitents a l'Assemblea General

Extraordinària convocada a l'efecte.

DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

Els cosi transeünst presents en els anteriors Estatuts, passen a esser socis de número o juvenils, segons correspongui a la seva edat.

Les eleccions existents i les Entitats col.laboradores hauran de regularitzar la seva situació d'acord amb els present Estatuts, en el termini màxim de sis mesos.

Els presents Estatuts entraran en vigor el mateix dia de la seva aprovació de l'Assemblea General Extraordinària convocada a l'efecte, una vegada complits els requisits reglamentaris que procedesquin.